Skip

Open Farm photo

Open Farm photo

sweet potato

sweet potato

Ipomoea batatas

View on Openfarm

License: No rights reserved

This photo depicts: